Gebruiksvoorwaarden Perfect Pizza Flours App

Datum: 30 maart 2023.

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van Perfect Pizza Flours, gevestigd aan de Meddoseweg 5, 7104 AA te Winterswijk Meddo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
inschrijvingsnummer 85035785 (hierna aangeduid als “Perfect Pizza Flours”).

Perfect Pizza Flours biedt een Applicatie aan. Deze Applicatie (app) heet “Perfect Pizza Flours”. Aan het gebruik van de Applicatie zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door de Applicatie te gebruiken en/of door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren bij het aanmaken van een Account, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van of aanvullingen op deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Italiëplein Schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1: Definities

De in de Gebruiksvoorwaarden met beginhoofdletters geschreven termen hebben, zowel in meervoud als in enkelvoud, de hiernavolgende betekenis.

1.1. Account: het persoonlijke Account van Gebruiker aangemaakt door Gebruiker na het downloaden van de Applicatie, waarmee Gebruiker toegang krijgt tot de Applicatie.
1.2. Applicatie: de Applicatie genaamd Perfect Pizza Flours, aangeboden door Perfect Pizza Flours, te downloaden via Apple’s Appstore en de Google Play Store.
1.3. Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Applicatie.
1.4. Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
1.5. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
1.6. Materialen: de Applicatie, teksten, afbeeldingen, video’s en andere materialen die door Perfect Pizza Flours en derden zijn aangeleverd.
1.7. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Gebruiker en Perfect Pizza Flours op basis van het accepteren van deze Gebruikersvoorwaarden.
1.8. Partijen: Gebruiker en Perfect Pizza Flours gezamenlijk.
1.9. Privacy- en cookieverklaring: de Privacyverklaring van Perfect Pizza Flours, te raadplegen via https://perfectpizzaflours.com/privacyverklaring-nederlands/
1.10. Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze Gebruikersvoorwaarden ook communicatie per e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
1.11. Shop: de Shop in de Applicatie waar Gebruikers digitale producten kunnen kopen.

Artikel 2: Gebruik van de Applicatie


2.1. Perfect Pizza Flours biedt een Applicatie aan waarbij gebruikers blogs, video’s en recepten kunnen raadplegen en gebruiken. Verder bevat de Applicatie een
‘community’-gedeelte waarin Gebruikers zelf recepten kunnen berekenen, foto’s bij een recept kunnen opslaan en recepten kunnen delen. De recepten die Gebruikers berekenen kunnen Gebruikers op hun eigen elektronische apparaat opslaan. Ook kunnen Gebruikers recepten of producten een waardering geven. Daarnaast kunnen Gebruikers binnen de ‘community’
elkaar volgen. Zo kunnen Gebruikers gemakkelijk elkaars recepten bekijken.

2.2. In de Applicatie is een Shop beschikbaar. In de Shop komen digitale producten, zoals e-books, te staan die wereldwijd kunnen worden gekocht. Gebruiker kan ervoor kiezen om een Account aan te maken in de Applicatie. Gebruiker moet zich dan eerst registreren. Nadat de registratie is afgerond, kan Gebruiker direct op zijn Account inloggen.

2.3. Gebruiker dient de toegang tot het Account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. Het wachtwoord dient Gebruiker in het bijzonder strikt geheim te houden. Perfect Pizza Flours mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf het Account na aanmelding met het gebruikersnaam en wachtwoord, onder de leiding en toezicht van Gebruiker
gebeurt. Gebruiker is dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij bij Perfect Pizza Flours is gemeld dat een ander het wachtwoord kent.

2.4. Indien Gebruiker de inloggegevens van zijn Account is kwijtgeraakt of indien Gebruiker weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient Gebruiker direct alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig en wenselijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het wijzigen van het wachtwoord, het blokkeren van het Account en/of het in kennis stellen van Perfect Pizza Flours, zodat Perfect Pizza Flours gepaste maatregelen kan nemen.

2.5. Gebruiker zal de Diensten slechts gebruiken voor de doeleinden waarvoor het naar zijn aard bestemd is en zal daarbij de eventuele door Perfect Pizza Flours verstrekte instructies nauwgezet opvolgen.

Artikel 3: Gebruiksregels


3.1. Het is verboden de Applicatie te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Applicatie van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is. Ook het plaatsen van kwaadaardige inhoud op de Applicatie, zoals malware of andere schadelijke software valt hieronder.

3.2. Daarnaast is het verboden bij de Applicatie:

a. onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
b. informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic);
c. informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
d. informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
e. anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te
stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
f. de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
g. voor commerciële doeleinden in te zetten;
h. zich op dusdanige manier te gedragen dat overlast of hinder voor andere Gebruikers ontstaat;
i. en verder al datgene te doen wat in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

3.3. Indien Perfect Pizza Flours constateert dat Gebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Perfect Pizza Flours zelf ingrijpen om
de overtreding te beëindigen.

3.4. Indien naar het oordeel van Perfect Pizza Flours hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Perfect Pizza Flours of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Perfect Pizza Flours gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Perfect Pizza Flours is daarbij in het bijzonder gerechtigd Gebruikers bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.

3.5. Perfect Pizza Flours is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Italiëplein gerechtigd om de naam, het adres, het IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt over het door Gebruiker inbreuk maken op diens rechten of deze Gebruiksvoorwaarden, mits

a. het voldoende aannemelijk is dat de Materialen, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk zijn;
b. de derde een reëel belang heeft bij de verkrijging van de gegevens;
c. het aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid is om de gegevens te achterhalen; en
d. de afweging van de betrokken belangen meebrengt dat het belang van de derde behoort te prevaleren.

3.6. Perfect Pizza Flours kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Gebruiker verhalen. Gebruiker vrijwaart Perfect Pizza Flours van alle claims van derden in verband met door hem geplaatste informatie.

Artikel 4: Ondersteuning


4.1. Gebruiker blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Applicatie.

4.2. Perfect Pizza Flours zal een redelijk niveau van ondersteuning leveren via de Applicatie (of via andere aan Gebruiker bekendgemaakte kanalen). Perfect Pizza Flours geeft echter geen garanties dat alle door Gebruiker aangedragen problemen of verzoeken in behandeling worden genomen.

Artikel 5: Beschikbaarheid en onderhoud


5.1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de Applicatie.

5.2. Perfect Pizza Flours garandeert niet dat de Applicatie foutloos functioneert dan wel ongestoord werkt. Perfect Pizza Flours is hierbij afhankelijk van diensten van derden en heeft geen invloed op of controle over betreffende derden. Gebruiker is zich ervan bewust dat de Applicatie afhankelijk is van een stabiele internetverbinding op de locatie waar Gebruiker de Applicatie wenst te gebruiken. Perfect Pizza Flours kan geen invloed uitoefenen op de internetverbinding,netwerk en apparatuur van Gebruiker. Gebruiker is verantwoordelijk voor het onderhouden van deze internetverbinding, netwerk en apparatuur.

5.3. Perfect Pizza Flours spant zich in om de Applicatie beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

5.4. Perfect Pizza Flours onderhoudt de Applicatie actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

5.5. Perfect Pizza Flours mag van tijd tot tijd de functionaliteiten van de Applicatie aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties van Gebruikers welkom, maar uiteindelijk beslist Perfect Pizza Flours zelf welke aanpassingen zij al dan niet doorvoert. Perfect Pizza Flours zal zich inspannen deze beperkingen in het gebruik tijdig aan te kondigen. Via de feedbackfunctie in de Applicatie kan Gebruiker feedback geven aan Perfect Pizza Flours.

5.6. Perfect Pizza Flours brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de Applicatie verbeteren.

5.7. Beschikbare updates voor de Applicatie zullen kenbaar worden gemaakt via notificaties langs Apple’s Appstore en de Google Play Store, waarbij het Gebruikers verantwoordelijkheid is deze notificaties bij te houden. De updates worden eveneens via dit platform uitgevoerd, dit vereist een actieve internetverbinding.

5.8. Installatie van updates gebeurt met aparte toestemming van Gebruiker. Voor een goede uitvoering van de updates is Italiëplein afhankelijk van de beschikbaarheid van Apple’s Appstore en de Google Play Store, waarover Perfect Pizza Flours geen controle heeft.

5.9. Perfect Pizza Flours is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor een juiste uitvoering van de updates. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een door Gebruiker niet geïnstalleerde update.

5.10. Een update kan voorwaarden stellen die afwijken van het in de Overeenkomst bepaalde. Dit wordt Gebruiker altijd vooraf gemeld en Gebruiker heeft dan de gelegenheid de update te weigeren. Door installatie van een dergelijke update gaat Gebruiker akkoord met deze afwijkende voorwaarden, welke dan deel uit zullen maken van de Overeenkomst.

Artikel 6: Intellectuele Eigendomsrechten

6.1. De Applicatie, de bijbehorende software alsmede alle Materialen behoren tot het intellectueel eigendom van Perfect Pizza Flours. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte Schriftelijke toestemming van Perfect Pizza Flours, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

6.2. De Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Applicatie en op de Materialen berusten en blijven berusten bij Perfect Pizza Flours.

6.3. Perfect Pizza Flours verstrekt hierbij Gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst teneinde de Applicatie te kunnen gebruiken in overeenstemming met onderhavige Gebruiksvoorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst.

6.4. Informatie die Gebruiker publiceert of opslaat via de Applicatie is en blijft het eigendom van Gebruiker (of dat van de toeleveranciers). Perfect Pizza Flours heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Applicatie en alles dat daarmee samenhangt.

6.5. Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de Overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Perfect Pizza Flours besluiten tot aanpassing of verwijdering. 

6.6. Het is na plaatsing van informatie niet mogelijk deze aan te passen of te verwijderen.

6.7. Indien Gebruiker informatie stuurt naar Perfect Pizza Flours, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Gebruiker haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Applicatie. Dit geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

6.8. Perfect Pizza Flours zal geen kennisnemen van privégegevens die Gebruiker opslaat en/of verspreidt via de Applicatie, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Perfect Pizza Flours daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Italiëplein zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 7: Privacy

7.1. Bij het gebruik van de Applicatie worden persoonsgegevens verwerkt. Gebruiker geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de Applicatie. Informatie over hoe Perfect Pizza Flours omgaat met de persoonsgegevens van Gebruikers is te vinden in de Privacyverklaring.

Artikel 8: Vergoeding voor de Applicatie

8.1. De Applicatie biedt ‘premium’ functionaliteiten aan. Voor deze ‘premium’ functionaliteiten is Gebruiker een eenmalige vergoeding verschuldigd.

8.2. Voor het gebruik van de Applicatie zonder ‘premium’ functionaliteiten is Gebruiker geen vergoeding verschuldigd.

8.3. Betaling kan worden verricht via PayPal en/of volgens de betaalinstructies in de Applicatie.

Artikel 9: Bestellingen plaatsen via de Shop


9.1. In de Perfect Pizza Flours Shop kunnen bestellingen tegen betaling worden geplaatst. De betaling geschiedt via PayPal en als zodanig heeft Perfect Pizza Flours geen invloed op of
controle over de betalingsprocedure.

9.2. Voor de aankopen die betrekking hebben op digitale inhoud, zoals e-books, doet Gebruiker afstand van zijn herroepingsrecht, zodra de bestelling is bevestigd.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, is Perfect Pizza Flours jegens Gebruiker niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor enige schade in
verband met de Applicatie.

10.2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Gebruiker de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking Schriftelijk
bij Perfect Pizza Flours meldt.

10.3. In geval van overmacht is Perfect Pizza Flours nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Gebruiker ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatieinfrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

10.4. Perfect Pizza Flours is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van of koppelingen in websites, applicaties en diensten van derden, of voor wijzigingen in of updates van websites, applicaties en diensten van derden, zulks voor zover door de wet is toegestaan. Perfect Pizza Flours biedt deze koppelingen en toegang tot websites en diensten van derden slechts aan voor het gemak van Gebruiker. 

10.5. Perfect Pizza Flours garandeert niet de juistheid van de in de Applicatie aangeboden Materialen. De Materialen kunnen op ieder moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Perfect Pizza Flours.

Artikel 11: Totstandkoming, duur en opzegging

11.1. Deze Overeenkomst wordt gesloten en treedt in werking met de aanvaarding door de Gebruiker van deze Gebruikersvoorwaarden, tijdens de toegang tot of het gebruik van de Applicatie en blijft vervolgens van kracht totdat deze wordt beëindigd.

11.2. Gebruiker kan de Overeenkomst op elk moment beëindigen door zijn Account te verwijderen of, in het geval de Gebruiker geen Account heeft, zijn gebruik van de Applicatie stop te zetten.

11.3. Perfect Pizza Flours kan de Overeenkomst beëindigen indien Gebruiker achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de Applicatie. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan het Account gekoppeld is.

Artikel 12: Wijzigingen Gebruiksvoorwaarden

12.1. Perfect Pizza Flours mag deze Gebruiksvoorwaarden alsook de Applicatie en de prijzen van haar producten op ieder moment aanpassen.

12.2. Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Gebruiker tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Applicatie na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 13: Overige bepalingen


13.1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Applicatie worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Perfect Pizza Flours gevestigd is.

13.3. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.4. Perfect Pizza Flours is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de Applicatie van haar overneemt. Perfect Pizza Flours zal Gebruiker hiervan vooraf op de hoogte stellen. Indien Gebruiker dit niet wenst te accepteren, kan Gebruiker de Overeenkomst opzeggen.

13.5. Gebruiker is niet gerechtigd zijn rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 14: Klachten en ondersteuning


14.1. Indien Gebruiker vragen, opmerkingen of klachten heeft, of problemen ondervindt bij het gebruik van de Applicatie, kan Gebruiker contact opnemen via e-mail: info@perfectpizzaflours.com. Perfect Pizza Flours streeft ernaar zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw e-mail te reageren. Mocht de reactie wegens onvoorziene omstandigheden meer tijd nodig hebben, dan laat Perfect Pizza Flours dit tijdig weten.

14.2. In het geval Partijen onderling niet tot een oplossing komen, kan Gebruiker contact opnemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk, waar Perfect Pizza Flours bij is aangesloten.

14.3. Indien de bemiddelingspoging niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan bestaat de mogelijkheid voor Gebruiker om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).